Bestuurstaal December 2017

02-01-2018

Tweemaal per jaar informeert het bestuur van de s.v. Grol haar leden in het clubblad over de ontwikkelingen in het afgelopen halfjaar bij onze vereniging. Zo ook afgelopen december in clubblad nummer 4 van 2017. Hierbij dezelfde informatie nogmaal via onze website:

1. De organisatie van de s.v. Grol is ingrijpend gewijzigd. De algemene ledenvergadering in oktober kon zich erin vinden. Het zogenaamde voetbalbestuur heeft de centrale plaats gekregen.  Het bestuur Jeugd en het bestuur Senioren zijn opgeheven. Er zijn nieuwe werkgroepen – zoals Wedstrijdsupport en Verenigingsbureau - en adviescommissies ontstaan die de hele organisatie ondersteunen. De nieuwe structuur is ingevoerd om nog meer nadruk op het “voetbal” te leggen en om dubbelingen in de organisatie op te heffen. De totale structuur is weergegeven in een zogenoemd “Rondogram”.  Een organogram in de vorm van een voetbal.

2. Het voetbalbestuur heeft al een snelle start doorgemaakt. In dit bestuur zitten alle functionarissen die met voetbal te maken hebben.  Van hoofd jeugdopleiding tot coördinator paramedische begeleiding en van klassecoördinator pupillen tot voorzitter organisatiezaken jeugdvoetbal. Het voetbalbestuur heeft nog steeds als eerste doel het verbeteren van de jeugdopleiding en daarmee Grol 1 binnen 5 jaar weer naar de 2e klasse of hoger te leiden.

3. Het overleg selectietrainers is de plek van waaruit de vertaling van de voetbalvisie naar het veld wordt gemaakt. Het Kwaliteitsplan Jeugd is leidend. De coaching en trainingsmethoden zijn gericht op het maximaal benutten van het individuele talent, op welk niveau men ook voetbalt. Want ook bij de s.v. Grol hebben veel laatbloeiers het eerste elftal bereikt.

4. De leidende principes bij het opleiden van jeugdspelers zijn bij de s.v. Grol in ieder geval : “diepte vóór breedte” , “de derde man situatie” en “de 3 secondenregel bij omschakeling”.

5. Hoezeer de s.v. Grol de kwaliteit van het jeugdvoetbal wil verhogen blijkt wel uit het technisch overleg dat met Longa ’30 is gestart. Want die opleiding staat al jaren als een kleedkamer. De s.v. Grol is zeer blij met de medewerking van Longa ’30. Het overleg verloopt in een prima sfeer. Het opleiden van kader, de manier van spelers opleiden, de verbinding maken met het onderwijs, het rouleren van trainers. Voorbeelden van wat er besproken wordt.

6. Die samenwerking met Longa ’30 bestaat al langer bij de G-teams. Er zijn dit seizoen gezamenlijke teams gevormd waardoor er ook competitie gespeeld kan worden. Er wordt in Lichtenvoorde en Groenlo getraind. Die samenwerking is door de stichting Kanjer voor Kanjers beloond met 6 kleine doelen voor de trainingen. Een geweldig gebaar met een waarde van ruim € 2.000,-.  De oefendoelen zullen over de complexen van Grol en Longa worden verdeeld.

7. Het voetbalbestuur is aan het nadenken om nog meer budget bij elkaar te krijgen voor de jeugdopleiding. Het huidige budget zit redelijk aan het plafond van wat onze vereniging opbrengen kan. Er kon wel eens iets verrassends uit kunnen komen.

8. We hebben daarover ook in het afgelopen jaar advies ingewonnen.  Bij een groep ondernemers die twee keer uitgenodigd waren om te spreken met het bestuur over de “versterking van de s.v. Grol” . Dit heeft tot extra inzichten geleid en is onder andere de aanleiding geweest tot de nieuwe organisatiestructuur.  

9. De ondernemers hebben ook de aanzet gegeven tot de indexatie van de contributie en de sponsortarieven. Daarnaast heeft de groep geadviseerd elk jaar een actie te houden die door de leden wordt uitgevoerd. Bij andere verenigingen in Groenlo een heel normaal verschijnsel. De jubileumloterij is daar een mooie start van.

10. De directeur amateurvoetbal van de KNVB heeft onlangs een digitaal column besteed aan buitenspel. Of liever gezegd aan het afschaffen van de buitenspelregel in het amateurvoetbal.  Hij kreeg veel bijval uit het hele land en ook van de s.v. Grol. Want de s.v. Grol heeft een aantal jaren geleden al twee keer geprobeerd een proefcompetitie te houden met het spelen zonder buitenspel. Het buitenspel is een grote bron van irritatie en nog erger op het veld. En het is een heel ouderwetse regel die in het hockey al lang is afgeschaft. Beide keren kwam de proef niet tot stand omdat er te weinig ploegen waren die zich daarvoor aanboden. En nu kondigt de directeur amateurvoetbal een proef aan in meerdere laagste klassen. De s.v. Grol zal vooraan staan want bij onze vereniging was er geen weerstand vanuit de teams.

11. Na de winterstop gaan we proberen alle activiteiten op zaterdagmorgen om 9.00 uur in plaats van om 8.30 uur te laten beginnen.  Iets meer aanlooptijd op de zaterdagmorgen. Iets minder vroeg vertrekken voor onze bezoekende verenigingen. Het is een hele puzzel om dat half uur uit het schema van de zaterdag te persen vooral door de bezetting van de kleedkamers. Maar we hopen de wens van vele jonge vaders en moeders te kunnen vervullen.

12. Zoals gezegd is de jubileumloterij in volle gang. Met als ultieme doel het kunstgras op beide velden te vervangen. Het liefst nog in 2018.

13. Over de vervanging van het kunstgras is al intensief contact met de gemeente Oost Gelre. De gemeente heeft namelijk het kunstgras op het hoofdveld aangelegd en de s.v. Grol zelf op het tweede hoofdveld (veld 1). Beide in 2008.  De vervanging hoopt de s.v. Grol op dezelfde manier te realiseren. De gemeente vindt (terecht) dat er eerst een objectieve keuring moet komen van de kwaliteit van het huidige kunstgras. Die keuring zal in januari/februari 2018 plaatsvinden. De uitkomst daarvan bepaalt of de wethouder Sport (Jos Hoenderboom) aan de gemeenteraad een budget gaat vragen voor de vervanging van het kunstgras van het hoofdveld.

14. Dat de kunstgrasvelden erg gesleten zijn kan iedereen zien. Dat heeft vooral te maken met het zeer intensieve gebruik van beide velden door trainingen en wedstrijden. Zo blijkt het aantal trainingen met 25% te zijn toegenomen in de afgelopen 5 jaar. In 2012-2013 werd er per week 105 uur getraind en in  2017-2018 is dit toegenomen tot 135 uur per week.  En dat allemaal in 5 dagen in de week tussen 18.00 en 22.00 uur ’s avonds.

15. Maar er zijn niet alleen trainingen en wedstrijden voor de jeugd. Vooral voor de jonge jeugd is dit seizoen weer een mooi programma met neven-activiteiten opgesteld. Een speciale commissie houdt zich met de organisatie bezig van onder meer winter-activiteiten, een FIFA-play toernooi, de vrienden/vriendinnendag, afsluiting van het seizoen en de AH-competitie.

16. Het Beleidsplan s.v. Grol is geactualiseerd (versie 2018-2020). In dit beleidsplan beschrijft de s.v. Grol zijn missie en visie, zijn kernwaarden en zijn speerpunten voor de komende twee jaar. Deze speerpunten zijn per programma gerubriceerd. De actuele versie is op de algemene ledenvergadering toegelicht en daarna op de website geplaatst.

17. In de volgende versie van het beleidsplan zal ook de term “open club” opduiken. De KNVB en de gemeente hebben de s.v. Grol gevraagd een “open club” te worden. Dat wil zeggen dat we meer groepen op ons sportpark laten sporten, dat we vooral ouderen meer laten sporten, dat we het liefst het hele jaar open zijn, dat we bijvoorbeeld ook kinderopvang op het sportpark hebben.  We zijn als s.v. Grol een zogenaamde “koploper” omdat we al veel gerealiseerd hebben en dat we positief staan in deze ontwikkelingen. Met de gemeente hebben we nu afgesproken dat we ook werk maken van de andere sporten op ons sportpark (vooral sporthal) en dat we daarbij samenwerken met deze zaalsportverenigingen.  Het doel is vooral meer ouderen te laten sporten en de jeugd die niet (meer) sport (weer) aan het sporten te krijgen. Het Marianum krijgt bij dat laatste eveneens een stevige rol. 

18. In Groenlo en Lichtenvoorde zijn in de afgelopen paar jaar heel wat statushouders gehuisvest. Statushouders zijn asielzoekers die een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven. De gemeente heeft gevraagd of Longa ’30 en s.v. Grol een voortrekkersrol zouden willen vervullen om deze mensen aan het sporten (voetballen) te krijgen. Beide clubs hebben dat volmondig toegezegd. De gemeente heeft beide clubs voor dit seizoen € 1.500,- subsidie toegekend. Op deze manier hoeven de statushouders het eerste seizoen geen contributie te betalen en kunnen de clubs extra begeleiding inzetten. Andere extraatjes worden door de clubs zelf geregeld, zoals een bliksem-actie op Facebook om aan voetbalschoenen te komen.

19. De Business Club s.v. Grol (BCG) probeert meer vrouwen bij haar activiteiten te betrekken. Dit ook omdat er steeds meer vrouwelijke ondernemers komen. Stap voor stap wil de BCG dit opbouwen. De eerste stap was bij het bedrijfsbezoek van de BCG aan het Lichtenvoordse bedrijf Eeftink-Rensing. De directeur van dat bedrijf (en voorzitter van Longa ’30) kon constateren dat de eerste stap geslaagd was.

20. Nu we toch bij het bedrijfsleven zijn. Voor ZZP’ers (Zelfstandigen Zonder personeel) en kleine bedrijven gaat de s.v. Grol een speciale jubileum-actie houden. Voor een zeer aantrekkelijk tarief kan men een contract sluiten voor een reclamebord op het tweede hoofdveld (veld 1) voor de duur van 3 jaar. Het is een contract met volledige service, de afhandeling wordt helemaal door de s.v. Grol verzorgd.  De ZZP’ers zullen begin 2018 door de sponsorcommissie worden benaderd voor deze actie.

21. Bij de gemeente heeft de s.v. Grol  aangekaart het niet meer terecht te vinden dat we als eigenaar van het sportpark ook het eigenaarsdeel van de Onroerend Zaak Belasting moeten betalen.  In Oost Gelre zijn maar twee voetbalclubs die het complex in eigendom hebben, namelijk Grolse Boys en Grol.  De andere clubs huren van de gemeente en betalen alleen het gebruikersdeel van de OZB.  De beide Groenlose clubs betalen dus beide delen.  In de gemeenteraad van Oost Gelre is dit punt ook opgepikt en in de begrotingsvergadering 2018  aan de orde gesteld. De wethouder Financiën (Marieke Frank) heeft toegezegd dit punt breder te willen bekijken (het speelt ook op andere maatschappelijke terreinen) en spoedig met een voorstel naar de gemeenteraad te komen.  

22. Nog een belasting waar s.v. Grol te maken heeft. De Belasting Toegevoegde Waarde (BTW).  Er hangt al enige tijd een aanpassing van de wet boven de markt die slecht uitpakt voor de sportverenigingen in Nederland. Het komt erop neer dat een sportvereniging of sportstichting (zoals de Stichting Exploitatie  Accommodatie s.v. Grol – SEAG - ) geen BTW meer in rekening hoeft te brengen maar ook geen BTW meer kan terugvragen. Er zit nu een voordeel in omdat je 9% (nieuw tarief) in rekening brengt en afdraagt en 21% betaalt aan derden en dit terugvraagt. Dit voordeel zou dus kunnen verdwijnen. De s.v. Grol en de SEAG houden een eventuele wetswijziging scherp in de gaten. Dit kan namelijk ook gaan spelen bij de vervangingsinvestering van het kunstgras.

23. Het bestuur heeft van de jongeren onder de senioren het verzoek gekregen een andere avond te kiezen voor de algemene ledenvergadering en wel de vrijdagavond. Het bestuur heeft intussen besloten de proef aan te gaan. De algemene ledenvergadering in 2018 wordt gehouden op vrijdag 12 oktober. Er zal ook meer zijn dan alleen agendapunten, er komt een aangepaste invulling.  Dat past natuurlijk prima bij een jubileumjaar.

24. De s.v. Grol gaat een officiële Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) houden. Voor de eerste keer. Met ondersteuning van een professional uit eigen gelederen (Sander Nijhoff, veiligheidskundige). Alle risico’s op het sportpark worden in kaart gebracht en er wordt gekeken voor welke risico’s er maatregelen moeten worden getroffen. Het gaat om het gebruik van machines en elektrisch gereedschap, de constructie van de omheining, de veiligheid van pupillendoelen, de medische verzorging, het organiseren van activiteiten en evenementen en nog veel meer. In het voorjaar van 2018 moet de inventarisatie klaar zijn. Daarna  volgen de te nemen maatregelen. Het is redelijk uniek dat een sportvereniging een RIE uitvoert en ook nog in eigen beheer.

25. Onderdeel van die inventarisatie is het in kaart brengen van alle materialen van de onderhoudsgroep. Het eerste overzicht is gereed en lijkt op die van een middelgroot bedrijf. Wat meteen aangeeft dat we vele vakmensen door de week en vooral op woensdag op het sportpark aan het werk hebben. Het is elke keer weer verbazingwekkend wat die groep allemaal aan kan.

26. Als s.v. Grol beschikken we sinds kort over een mobiele “calamiteitentelefoon” op het wedstrijdsecretariaat.  Deze telefoon is aangesloten op de BuurtWhatsapp. Bij een ernstige blessure of ongeval kan een kort bericht op de Buurtwhatsapp worden gezet. Medisch geschoolde buurtbewoners komen dan zo snel mogelijk naar het sportpark om hulp te bieden. De calamiteitentelefoon is de hele week te gebruiken, bij trainingen en bij wedstrijden. De s.v. Grol is de buurt zeer erkentelijk voor deze service. Een unieke vorm van burenhulp.

27. De stichting Waarborgfonds Sport staat borg voor de leningen die de SEAG aan is gegaan met de bank. En omdat deze landelijke stichting borg staat, wil ze elk jaar de financiële positie van de SEAG én de s.v. Grol beoordelen. De jaarrekeningen van de SEAG en de Grol over 2016-2017 zijn beoordeeld. De financiële positie van de SEAG wordt als “goed” gekwalificeerd en de financiële positie van de s.v. Grol als “uitstekend”. Een compliment aan beide penningmeesters van SEAG (Maikel Wiggers) en Grol (Hans van Halm).

28. Per 1 januari 2018 zal een nieuw lid van het hoofdbestuur aantreden met het taakgebied “accommodatiebeheer”. Het is Floris Geessinck en hij zal tevens lid van het bestuur van de SEAG worden. Met zijn 23 jaar (!) wordt hij het jongste bestuurslid bij de s.v. Grol en lost in leeftijd een ander bestuurslid Bart Porskamp (29) af. Floris Geessinck is cum laude afgestudeerd aan de Universiteit Twente in Health Sciences (Gezondheidswetenschappen) en heeft zijn eerste baan gevonden bij de stichting Marga Klompé in Groenlo.

29. In september is de nieuwe Voetbalschool s.v. Grol van start gegaan. Elk jeugdlid mag daaraan gratis deelnemen. Het is een extra trainingsmoment. Bijna 100 jeugdleden hebben zich ingeschreven en nemen fanatiek en met veel plezier aan de training deel die op een tweetal middagen plaatsvindt.  In de winterstop vindt er een evaluatie plaats, zoals vooraf afgesproken.

30. De nieuwe wedstrijdvormen voor de pupillen zijn bij de s.v. Grol succesvol ingevoerd. Het is een hele drukte op het hoofdveld op zaterdagmorgen met zoveel kleine wedstrijdvelden en zo vele pupillendoelen. Maar mooi om te zien met hoeveel inzet er gevoetbald wordt. Waarbij de uitslag bijzaak is en ook het scoreverloop nauwelijks is bij te houden……