Grol kiest voor speciale rubberkorrels in nieuw kunstgras

01-09-2018

Het plan voor het vervangen van de toplaag van de kunstgrasvelden (hoofdveld, veld 1 en Marveld Arena) is klaar. Het laatste moeilijke onderwerp was het kiezen van het soort infill (instrooisel). Uiteindelijk ging dat tussen rubberkorrels en kurkkorrels.

Het is een speciaal soort rubberkorrels geworden. Cryogeen rubber gaat gebruikt worden. Dat is diepgevroren gemalen rubber dat betere eigenschappen heeft dan gewone SBR rubber.

Hieronder staat uitgebreid hoe we tot deze beslissing zijn gekomen. Een beslissing die we hebben laten afhangen van het onderzoek door het Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) waarvan de resultaten begin juli zijn uitgekomen.

Ook lees je daar wanneer de vervanging gepland staat. Het is nog niet bekend welke bedrijf de vervanging gaat uitvoeren. 

Onderzoek RIVM

Op 3 juli 2018 kwam dus het onderzoeksrapport van het RIVM uit. Op basis van de resultaten van het onderzoek heeft het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG) een zeer uitgebreid adviesrapport geschreven aan het hoofdbestuur van de s.v. Grol. Het hoofdbestuur is eindverantwoordelijk voor alle financiële middelen binnen de vereniging.

De resultaten van het onderzoek van het RIVM in samenvatting.

Het RIVM heeft tien kunstgraslocaties onderzocht waarvan het merendeel ouder was dan tien jaar.

In het onderzoek is de kwaliteit van het milieu rondom kunstgrasvelden met rubbergranulaat van autobanden vergeleken met de milieukwaliteit rondom grasvelden.

Samenvattend geeft het onderzoek van het RIVM het volgende weer :

1.            Op diverse locaties overschrijden de concentraties zink, kobalt en minerale olie bij kunstgrasvelden de geldende normen voor bodem en waterbodem (Besluit Bodemkwaliteit).

2.            Het milieu is vooral gevoelig voor hoge concentraties zink; voor de mens vormt zink geen gezondheidsrisico.

3.            De genoemde drie stoffen kunnen zich ophopen in de technische onderlagen en vandaar kunnen ze zich – op korte of lange termijn – verder verspreiden naar de omgeving.

4.            Daarnaast lekken de drie stoffen weg naar het drainagewater, dat is regenwater dat via het veld in de bodem terecht komt en daaruit via de drainagebuizen wordt afgevoerd naar de sloten.

5.            In het slootwater worden de concentraties zodanig verdund dat ze geen schade veroorzaken. Wel binden de meeste stoffen zich vervolgens aan deeltjes die neerslaan als bagger op de slootbodem. In die bagger zijn wel effecten gemeten.

6.            Het slootwater zelf vormt geen gezondheidsrisico’s. Zelfs het drinken van dit water door kinderen levert geen gezondheidsrisico op.

7.            Het waterleven in de sloten lijkt niet direct een risico te lopen. De waterkwaliteit in de sloten bij kunstgrasvelden en natuurgrasvelden is gelijk.

8.            In het grondwater bij kunstgrasvelden zijn geen verhoogde concentraties aangetroffen. Een emissie naar het grondwater is echter op termijn niet uit te sluiten.

9.            De bermgrond naast de kunstgrasvelden ontvangt deeltjes rubbergranulaat door afspoeling van het veld, door afloping van de schoenen van de spelers of bijvoorbeeld via bladblazers die op het veld gebruikt worden.

10.         In de bermgrond zijn duidelijke verhogingen waargenomen in de concentraties van een aantal stoffen , cadmium, kobalt, zink, PAK’s, minerale oliën en benzothiazolen. Voor zink, kobalt en minerale oliën worden de maximale waarden overschreden uit het Besluit Bodemkwaliteit. Ook voor eigenaren van kunstgrasvelden geldt de zogenaamde “Zorgplicht” uit de Wet Milieubeheer. Het veld mag de leefomgeving niet verontreinigen. Als dit toch gebeurt moet die verontreiniging (op enig moment) worden verwijderd. (Meestal gebeurt dit als de functie en de bestemming van het desbetreffende perceel wijzigt ).  Overigens lopen kinderen die per ongeluk bermgrond binnenkrijgen geen gevaar.

Als je naar deze samenvattende resultaten van het onderzoek kijkt, is een aantal zaken vast te stellen:

a.            Het oppervlaktewater is niet vervuild door het rubbergranulaat.

b.            Het grondwater is niet vervuild door het rubbergranulaat.

c.            Het bagger in de sloten wordt wel verontreinigd door het rubbergranulaat. In die verontreiniging is het de stof zink die de meeste milieugevoeligheid veroorzaakt.

d.            Het waterleven in de sloten rondom de kunstgrasvelden met rubbergranulaat lijkt niet direct een risico te lopen.

e.            Door de verontreiniging van de bermgronden rondom kunstgrasvelden met rubbergranulaat bestaat het risico dat niet voldaan wordt aan de Zorgplicht uit de Wet Milieubeheer.

Uit de resultaten van het onderzoek volgden aanbevelingen van het RIVM en KNVB.

Indien een vereniging de keuze maakt verder te gaan met rubbergranulaat of rubbergranulaat te gaan gebruiken dan is het aan te bevelen maatregelen te treffen die de verontreiniging van de bagger in de slootbodems en de verontreiniging van de bermgronden tegen gaan.

Dit sluit aan bij de aanbeveling van het RIVM. “Het RIVM beveelt aan om maatregelen te treffen om de verspreiding van rubberkorrels naar de bermgrond te voorkomen en om de uitstoot verspreiding van stoffen via het drainagewater te beperken”.

De KNVB sluit zich daarbij aan. Op 5 juli ’18 meldt de KNVB : “We gaan ervan uit dat de aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren komen, ter harte worden genomen”.

Advies SEAG

In het advies van de SEAG wordt nog een keer uitgebreid in gegaan op de verschillende soorten infill om af te wegen of er voor de s.v. Grol  toch nog verdere alternatieven voor rubberkorrels of kurkstrooisel zijn. Uit vergelijkende gegevens geeft het advies van de SEAG aan dat de principe-keuze voor rubberkorrels of kurk niet ter discussie komt. Daarna worden in het advies de nadelen van kurk en SBR rubbergranulaat (Styrol Butadieen Rubber) op een rij gezet.

De nadelen van kurk op de rij :

-groot kwaliteitsverschil in leveringen die eigenlijk niet te constateren is

-meer bijstrooien omdat het kurk van het veld kan waaien of spoelen

-kans op vertering met algen, bacteriën en schimmels (of behandeld met chemicaliën)

-kans op verstopping van het drainage-systeem

-aanzienlijk duurder dan rubber

De nadelen van SBR rubber op de rij :

-kwaliteitsverschil in leveringen dat streng bewaakt moet worden

-wordt warm bij hoge temperaturen en geeft dan geur af

-verontreinigt de bermgronden in de omgeving van het veld (RIVM)

-verontreinigt de bagger in sloten in de omgeving van het veld (RIVM)

-moet bij renovatie in zijn geheel vervangen worden 

Toegevoegd moet nog worden dat weersinvloeden (zon/UVstraling, regen, vorst, wind, hoge temperatuur) minder greep hebben op SBR rubber dan op kurk. Het SBR rubber scoort daar 50% beter. SBR rubber bevriest niet en vochtig kurk wel zodat de bespeelbaarheid in de winter met SBR rubber ook beter is dan met kurk.

Wegens de betere sporttechnische eigenschappen, de mindere weersbeïnvloeding (met name in de winter) en het grip kunnen houden op de kwaliteit van het infillmateriaal komt het advies van de SEAG uit op rubberkorrels. Onder voorbehoud van het beheersen van de nadelen. Het advies geeft daarvoor de volgende maatregelen aan :

1.            Het aanbrengen van een ophoogstrookje rondom het veld zodat de rubberkorrels er niet af kunnen spoelen.

2.            Blad blazen mag niet meer naar buiten gericht zijn maar moet naar het midden van het veld gericht zijn.

3.            Afval met daarin rubberkorrels uit straatkolken en doucheputjes wordt als restafval behandeld en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkend bedrijf.

4.            De rubberkorrels die door spelers van het veld meegenomen worden in kousen en schoenen worden zo snel mogelijk opgeveegd zodat ze niet met het regenwater naar de omliggende sloten spoelen.

5.            Die sloten worden één keer per jaar uitgebaggerd. Het baggermateriaal wordt gedroogd en afgevoerd naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf.

6.            De onderhoudsmachines (en hun banden) worden vóór het verlaten van het veld schoongeborsteld en schoongespoten.

Cryogeen SBR

Een extra, dringende aanbeveling in het advies is om niet te kiezen voor gewone rubberkorrels maar voor cryogeen rubber SBR.

Bij cryogeen SBR wordt het rubber van de autobanden in diepgevroren toestand gemalen. Het oppervlak wordt hierdoor gladder, en stof en fijn materiaal wordt daarbij al verwijderd, waardoor de stukjes minder aan schoeisel, kleding en bal blijven hangen. Er is dus minder uitloop.

(Ook drijft het niet op bij stortbuien. Hierdoor is er sprake van minder afspoeling van het veld. Dit aspect wordt al ondervangen door de ophoogstrookjes).

Sporttechnisch geeft cryogeen SBR een betere stabiliteit, energierestitutie en schokabsorptie.

Ook voor het milieu is het minder belastend dan gewoon SBR omdat het minder snel uitloogt.

Cryogeen rubberkorrels zijn veel duurder dan gewone SBR rubberkorrels. Op dit moment liggen er gewone rubberkorrels in de kunstgrasvelden bij de s.v. Grol. Cryogeen rubber is rubber dat diepgevroren wordt met behulp van stikstof en dat is een duur proces. Cryogeen rubberkorrels kost per heel veld ongeveer € 20.000,- meer.  Om dit prijsverschil te compenseren geeft het advies aan om het laagje kurk erover heen achterwege te laten en een hogere veldwarmte bij hoge temperaturen te accepteren.

Besluit Hoofdbestuur

Het hoofdbestuur heeft op 27 augustus 2018 het advies van de SEAG besproken. Daarbij heeft ze aanvullend nog een keer uitgebreid stil gestaan bij de gezondheidsaspecten van het gebruiken van rubberkorrels. Hierover had het RIVM eerder een advies uitgebracht. Dat advies gaf aan dat er geen werkelijke gezondheidsrisico’s waren. De KNVB nam die conclusie over net zoals de gemeente Oost Gelre. De s.v. Grol volgde die conclusies. Toch was het hoofdbestuur het zeer ermee eens nu voor een hogere kwaliteit rubber (met certificaat) te kiezen.

Het hoofdbestuur heeft besloten het hele advies van de SEAG over te nemen.

Op dit moment wordt een bedrijf gecontracteerd dat de vervanging van de toplaag gaat uitvoeren. Onder verantwoordelijkheid van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol. De bedoeling is dat de vervanging in de maand oktober gaat plaatsvinden. We gaan aan Grolse Boys vragen of we tijdens de aanleg van een nieuwe toplaag van het kunstgras hun twee velden (beide met verlichting) mogen gaan gebruiken. De aanleg zal ongeveer twee weken in beslag nemen.

Hoofdbestuur s.v. Grol