Jaarvergadering Supportersvereniging

25-09-2018


Aan alle leden van de Supportersvereniging van S.V.Grol,

Langs deze weg nodigen wij U allen van harte uit voor het bijwonen van de  Jaarvergadering  op maandag 22-10-2018,  
in  Sportcafé Den Elshof in Groenlo.       Aanvang: 20.00 uur.

De Agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit;

01. Opening.

02. Mededelingen en ingekomen stukken.

03. Jaarverslag secretaris seizoen 2017 – 2018.

04. Financieel jaarverslag penningmeester 2017.

05. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
     Kascommissie: Tonnie Hartman en Betsie Schovers-Hartman.
         
06. Bestuursverkiezing;
     Aftredend en niet herkiesbaar:, Susan Hoffman en Bas Nieuwhoff.

     Aftredend in functie 2018-2019;
     Rob Porskamp (voorzitter)Hennie Schovers(secretaris) en Rudi Porskamp (penningmeester)
     Alle drie blijven hun functie uitoefenen totdat waardige opvolgers zijn gevonden en ingewerkt. Het bestuur stelt voor om in alle rust en zorgvuldigheid   deze opvolging te realiseren.

07. Activiteitenkalender 2018-2019.

08. Rondvraag.

09. Sluiting.

 Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Hennie Schovers.
Secretaris Supportersvereniging S.V.Grol.