Verhitte discussies tijdens ALV

13-10-2018

Op vrijdag 12 oktober 2018 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de s.v. Grol plaats. Het bleek een vergadering met verhitte discussies te worden. Zeker toen het agendapunt Samenwerking/Fusie Grolse Boys aan bod kwam.

Voor het eerst werd de vergadering als proef op verzoek van een aantal jonge senior leden op de vrijdag gehouden in plaats van de maandag. Opvallend was echter dat deze groep leden er zelf niet was en de opkomst was ook minder dan voorgaande jaren.

Na een uitdagende inleiding door voorzitter Hans Scheinck, begon de ALV met het voorlezen van een samenvattend jaarverslag door secretaris Tonnie Zieverink. Een overzicht van hoogtepunten en opvallende zaken van het afgelopen seizoen. Dit zag er zoals gebruikelijk weer zeer verzorgd en compleet uit. Het uitgebreide jaarverslag is te lezen via de volgende link: Jaarverslag 2017 - 2018.

De penningmeester Hans van Halm kon de leden ook een goed bericht geven. Door enkele meevallers bij de baten en enkele meevallers bij de uitgaven kon het boekjaar met een winst van 9.534 euro afgesloten worden. De kascommissie bestaande uit Lars Oesterholt en Roy Berentsen bevestigden vervolgens dat de administratie helemaal op orde was.

De bestuursverkiezing verliep ook vlotjes met behoorlijk wat wijzigingen ten opzichte van de vorige ALV. Floris Geessinck (Lid Accommodatiezaken), Arjen Korenromp (Voorzitter Commissie Senioren) en Wouter Scharenborg (Voorzitter Voetbalbestuur) waren al actief als lid, maar werden met unanieme goedkeuring van de leden officieeel benoemd. Tom Hoffman werd aangesteld als opvolger van penningmeester Hans van Halm die gedurende het komende seizoen gaat stoppen. Marco Frank nam afscheid van het Hoofdbestuur als vice-voorzitter en neemt zitting in het nieuwe Organisatiebestuur. De positie vice-voorzitter blijft voorlopig een vacature. Tonnie Zieverink (secretaris) en Noëlle Neeleman (Voorzitter Sponsorcommissie) waren aftredend en zijn unaniem herkozen voor een periode van drie jaar.

Floris Geessinck gaf vervolgens een heldere update over het project Vervanging toplaag kunstgrasvelden. Het contract met Rolugro is vorige week gesloten. De voorbereidingen zullen voor eind 2018 starten. Afhankelijk van het weer zullen achtereenvolgens Hoofdveld en Veld 1 aangepakt worden. De leden konden zich vinden in het plan inclusief financiele aspecten. Enkele leden gaven aan dat men wat meer bij het proces van keuzes betrokken hadden willen zijn. Dit leidde tot enige discussie. Voor de details over de keuze van het infill: Artikel infill 1 september 2018.

De contributie voorstellen van het bestuur werden goedgekeurd. Dit betekent dat men op 1 juli 2019 weer een indexatie van 1.5% kan doorvoeren. De contributie van 35+/45+ wordt per 1 januari 2019 verlaagd van 166 naar 140 euro per seizoen. En de contributie voor de nieuwe categorie Walking Football is vastgesteld op 96 euro per seizoen.

De begroting gepresenteerd door penningmeester Hans van Halm zag er goed uit. De nadelige nieuwe BTW regeling en de kosten van het kunstgrasproject zijn hierin verwerkt en er kon een sluitende begroting worden gepresenteerd. Deze werd goedgekeurd.

Deze werd gevolgd door een toelichting op de nieuwe organisatie structuur (zie pagina Organisatiestructuur) door Hans Scheinck en een toelichting op de stand van zaken Beleidsplan 2018 - 2020 door Marco Frank. Zie voor overzicht speerpunten Toekomst en Beleid s.v. Grol. De meeste speerpunten liggen op koers. Enkele ontwikkelingen: meer trainers met TC3 diploma, start voetbalschool voor extra trainingsmoment en opleiden jonge trainers, aanstellen trainersbegeleiders bij JO19 en JO15 recreatief, nieuw voetbalbestuur gevormd, meer jonge trainers en leiders aangesteld, scheidsrechtercursus voor jeugdleden gehouden met 5 geslaagden, voorzieningen en faciliteiten vrijwilligers op peil, videosysteem hoofdveld voldoet nog niet en dus op zoek naar alternatief, webformulier voor administratie leden sponsoren en vrijwilligers ontwikkeld en binnenkort beschikbaar op website, 10 nieuwe ZZP reclamebordsponsoren, vorming 12e Man voor extra inkomsten, nieuwe hoofdsponsor Jeugd, nieuwe kledingsponsoren, herstel binnenzijde kleedkamers 10-13 afgerond, uitbreiding klk gebouw 14-15 afgerond, dak klk gebouw 3-9 aan vervanging toe en hiervoor offerte opgevraagd, vervangsplan toplaag kunstgrasvelden gereed, nieuwe organisatiestructuur geintroduceerd waarbij voetbal meer centraal staat, risico inventarisatie en evaluatie uitgevoerd en omgezet in actiepunten.   

Een feestelijk tintje was er deze avond vanwege de drie huldigingen. Jos Nijland, Tom Rooks en Ronald Reijrink ontvingen de Gouden Grolspeld voor 50 jaar lidmaatschap. Een vierde jubilaris Bert Franssen was verhinderd en wordt op zondag 4 november gehuldigd tijdens de Fancy Fair.

De avond werd wat moeizaam afgesloten toen een update werd gegeven over de Verkenning samenwerking-fusie Grolse Boys. Dit leidde ondanks het informatieve karakter tot verhitte discussies. Hans Scheinck kon melden dat de jeugd van Grolse Boys reeds vlekkeloos opgegaan is in de jeugdafdeling van de s.v. Grol. Er is een gezamenlijke zaterdag seniorenafdeling gevormd. Deze samenwerking loopt nog niet zoals het zou moeten. De 35+/45+ is nog apart. De verkenningsgroep samengesteld uit 3 leden van beide verenigingen heeft al een groot aantal gesprekken gevoerd, maar is van mening dat het nog te weinig informatie heeft om met een goed advies te komen. Daarom is op donderdag 15 november een gezamenlijke informatieavond belegd voor de leden van beide verenigingen. Met name deze stap, waarbij hoogstwaarschijnlijk ook gezamenlijk een discussie plaats gaat vinden, zagen de leden niet zitten. Daarnaast was een deel van de leden ontevreden over de gevolgde procedure. Ook werd duidelijk dat de leden zeer graag willen weten wat nu precies de meerwaarde is voor s.v. Grol van een eventuele samenwerking/fusie. Pas op basis hiervan kan men een mening geven over de samenwerking/fusie zelf. Het bestuur en met name de verkenningsgroep die aan zet is heeft deze informatie tot zich genomen. Wordt vervolgd.

Rond 22.45 uur werd de vergadering afgesloten en werd er onder het genot van een biertje (of fris) nog intensief nagepraat.