Bestuurstaal December 2023

23-01-2024

Bron: Clubblad 2023-4
Door: Stan Raben

In deze rubriek informeren we jullie graag over de ontwikkelingen binnen de Grol. Veel informatie is al tot jullie gekomen via de website, sociale media en/of via andere kanalen maar hierbij in aanvulling daarop nog een overzicht van diverse ontwikkelingen vanuit het perspectief van het bestuur.

1. Samenstelling Algemeen Bestuur

Op dit moment bestaat het Algemeen Bestuur uit slechts 4 leden, te weten Dennis Pasman (voorzitter Voetbalbestuur), Tom Hoffman (penningmeester), Tonnie Zieverink (secretaris) en Stan Raben (voorzitter). En er zijn dus formeel 3 posities vacant, namelijk vicevoorzitter, voorzitter Organisatiebestuur en voorzitter SEAG. Gelukkig heeft John ter Heerdt zich bereid verklaard de rol van vicevoorzitter op zich te willen nemen en we zullen hem bij de eerstvolgende ALV kandidaat stellen. John draait al wel volledig mee en daar zijn we heel blij mee. Er resteren dus 2 vacatures en we zijn hard op zoek deze zo snel mogelijk ingevuld te krijgen door goede kandidaten. Hier komt nog bij dat in oktober volgend jaar Tonnie als secretaris aftredend en niet herkiesbaar is, dus daarvoor zoeken we ook een goede kandidaat-opvolger waarbij we deze kandidaat ook zo snel mogelijk willen laten meedraaien in verband met een goede overdracht. Helaas hebben we gemerkt in onze zoektocht dat het ontzettend moeilijk is om nieuwe bestuursleden te vinden. Hierbij is het niet zo dat ze er niet zijn, want we hebben meer dan voldoende capabele mensen binnen onze vereniging, maar de mensen die we tot nu toe hebben gesproken geven aan dat ze er niet voldoende tijd voor kunnen vrijmaken. De club kan alleen op lange termijn goedblijven draaien als we alle voldoende goede bestuursleden hebben. Dus daarom hierbij nogmaals een oproep aan iedereen om, als je zelf geïnteresseerd bent of je kent iemand die het misschien zou willen, dit te melden bij een van de bestuursleden.

2. Financiële situatie

Zoals ook tijdens de afgelopen ALV aangegeven door onze penningmeester Tom Hoffman staan we er financieel goed voor. Het seizoen 2022-2023 hebben we afgesloten met een klein positief resultaat. In het afgelopen seizoen was het spannend wat de energieprijzen zouden doen. In de begroting hadden we hiervoor een inschatting gemaakt. Door inspanning van diverse vrijwilligers binnen de vereniging, maatregelen om minder energie te verbruiken en door een gunstige ontwikkeling van de prijzen voor energie, zijn de kosten in het afgelopen seizoen ten opzichte van de begroting meegevallen. Bovendien zijn een aantal geplande activiteiten niet doorgegaan waardoor op de kosten is bespaard. Door deze lagere uitgaven was het niet nodig om in het afgelopen seizoen de opgebouwde voorziening aan te spreken. Per 1 juli jl. is in navolging van de gemaakte afspraken de contributie met 1,5% verhoogd. We zullen ons gaan beraden op het contributiebeleid voor de toekomst want met de huidige inflatiecijfers is 1,5% op termijn niet vol te houden en mogelijk moeten we daarom de jaarlijkse indexatie verhogen of eenmalige extra indexaties doorvoeren. Gelukkig was dat voor dit seizoen nog niet nodig maar mogelijk komen we tijdens de volgende ALV wel met dergelijke voorstellen.

3. Speerpunten Beleidsplan 2023-2027

We hebben bij Grol een beleidsplan dat van tijd tot tijd wordt geactualiseerd. In het kader daarvan hebben we de volgende speerpunten gedefinieerd waarvan er een aantal zijn voortgekomen uit de dit voorjaar gehouden verenigingsenquête:

• Verbeteren van vrouwen- en meidenvoetbal (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Verbeteren situatie met betrekking tot natuurgrasvelden 3 en 4 (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Meer aandacht voor vrijwilligers (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Verbeteren faciliteiten lagere teams (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Doorontwikkelen duurzaam sportpark
• Verbeteren bemensing van de begeleiding van alle teams
• Trainen en spelen op basis van 14 voetbal spelprincipes Grol
• Ontwikkelen spelers op eigen niveau, zowel sociaal-emotioneel als voetbaltechnisch
• Versterken samenwerking met overige verenigingen
• Uitbreiden sponsorpakketten
• Intensiveren en verbeteren sponsorrelaties

4. Overleg en afstemming met andere verenigingen

We zijn een grote vereniging met veel leden en met veel en kwalitatief goede vrijwilligers en bestuursleden, dus we kunnen heel veel zelf. Maar het is altijd goed om met andere verenigingen te overleggen en af te stemmen om van elkaar te leren en elkaar te helpen bij diverse onderwerpen. In dat kader hebben we met de 5 voorzitters van de grote Achterhoekse verenigingen AZSV, Longa’30, DZC ’68, FC Winterswijk en Grol een periodiek overlegplatform opgezet. In dit platform komen we ongeveer 4 keer per seizoen bij elkaar en we bespreken dan verschillende belangrijke thema’s waar elke vereniging mee te maken heeft en afhankelijk van wat er op de agenda staat, wordt de voorzitter vergezeld door een collega bestuurslid of commissielid die de meeste inhoudelijke kennis heeft van het betreffende thema. Voor dit seizoen zijn de hoofdthema’s achtereenvolgens 1.) Veiligheid & Welzijn, 2.) Financiën, 3.) Opleiding en 4.) Vrijwilligers & Leden. Daarnaast hebben we binnen de gemeente Oost Gelre ook 2 keer per seizoen een overleg met de besturen van alle voetbalverenigingen binnen de gemeente, te weten Longa’30, RKZVC, Erix, KSV, HMC, ZVZ en Grol. Bij dit overleg zijn ook de gemeente en de KNVB vertegenwoordigd.

5. Alcohol en Drugs

Zoals jullie weten hebben we geprobeerd om in juni, in samenwerking met de gemeente Oost Gelre en Mazzel Jongerenwerk, een informatieavond over drugs en alcohol te houden. Helaas is deze avond toen niet doorgegaan omdat het aantal aanmeldingen destijds te laag was. Omdat we als bestuur van Grol dit een ontzettend belangrijk onderwerp vinden en als grote vereniging met 1400 leden onze maatschappelijke verantwoordelijkheid hierin willen en moeten nemen, hebben we een nieuwe poging gedaan om deze boodschap over te brengen aan onze jeugdtrainers en –begeleiders. Tijdens het door het Voetbalbestuur georganiseerde en erg drukbezochte voetbalcafé op 8 december heeft Luc van Gemerden hier een interessante en leerzame presentatie over gegeven en er was veel interactie met ons aanwezige jeugdkader. Heb je zorgen of vragen over alcohol, drugs en digitale verleidingen? Kijk dan voor meer informatie op www.sameninoostgelre.nl maar je kunt natuurlijk ook altijd een bestuurslid hiervoor benaderen die dan kan helpen de goede weg te vinden.

6. Sportiviteit, respect en gedragscodes

Helaas constateren we dat er af en toe sprake is van onsportiviteit, gebrek aan wederzijds respect en ongewenst gedrag op en om de velden. Dit neemt zelfs toe. Om dit een halt toe te roepen willen we als voetbalverenigingen in Oost Gelre daarvoor een protocol opstellen. De KNVB en de gemeente hebben toegezegd hier een eerste aanzet voor te geven die we dan als verenigingen gaan uitwerken tot een definitieve versie die we dan ook in de praktijk gaan toepassen. Misschien kunnen we dit protocol breder trekken dan alleen de gemeente Oost Gelre en kan het gaan gelden voor de hele Achterhoek of wellicht voor geheel Oost-Nederland.

7. Tuchtzaken

De KNVB ziet een toename van het aantal tuchtzaken bij het amateur voetbal. De KNVB zit er bovenop en voert een lik op stuk beleid en teams kunnen op non-actief worden gezet, bijvoorbeeld voor een periode van 2 weken. Er is daarbij ook discussie over de tuchtrechtspraak want de strafmaat voor een vergelijkbaar vergrijp ligt bij de amateurs hoger dan bij de profs. Naar onze mening zou dit gelijkgetrokken moeten worden want de profs hebben een voorbeeldfunctie voor de amateurs. Anders worden straffen minder makkelijk geaccepteerd en zal het aantal tuchtzaken ook niet of niet snel genoeg dalen tot een aanvaardbaar niveau.

8. Verenigingsgesprek

Op 16 december vindt wederom het verenigingsgesprek plaats. Alle geledingen binnen de club (besturen, commissies etc.) zijn daarvoor uitgenodigd om hierbij met 1 of 2 vertegenwoordigers aanwezig te zijn. Vanuit het bestuur willen we in dat gesprek graag horen wat er leeft binnen de club en legt graag haar oor te luister bij de vele besturen en commissies binnen de club. Hoe staan we ervoor, wat zijn de pijnpunten en waar kunnen we dingen veranderen / verbeteren. Als bestuur brengen we de volgende twee bespreekpunten in: 1.) Vrijwilligers 2.) Verbetering Faciliteiten voor de lagere teams. Maar de bedoeling is dat het een open gesprek is. Daarbij is ook de inbreng van onze geledingen voor ons van groot belang.

9. Weekendvoetbal

Meer clubs gaan van het zondag- naar het zaterdagvoetbal en dit heeft te maken met de nieuwe voetbalpiramide van de KNVB en de versterkte degradatieregeling. Tijdens het overleg met de andere verenigingen in onze gemeente was de gezamenlijke conclusie dat dit zowel voor- als nadelen heeft. Wel worden naar onze mening de belangen van het zondagvoetbal verkwanseld.De zondagclubs dienen zich te veel te schikken naar de belangen van de zaterdagclubs. Per saldo moeten de zondagclubs meer wedstrijden op zaterdag spelen dan omgekeerd de zaterdagclubs op zondag. Bovendien werken lang niet alle zaterdagclubs mee om een tijdstip op de zaterdag te vinden dat ook aan de wensen van de zondagclub tegemoet komt en houden ze star vast aan hun eigen voorkeurstijdstip. Naar onze mening laat de KNVB dit veel te veel over aan de clubs en zou ze hier een veel strakkere regie in moeten nemen. Binnenkort, naar verwachting in februari - maart 2024, vindt er een evaluatie plaats van het weekendvoetbal.

10. 105 jarig lustrum

Op 18 september bestond onze vereniging alweer maar liefst 105 jaar. Een lustrum en belangrijke mijlpaal om even aandacht aan te besteden en dit hebben we gedaan door een leuk aandenken uit te delen aan alle spelende leden, vrijwilligers en ondersteunende leden. De spelende leden hebben een tasje om de voetbalschoenen in op te bergen ontvangen en alle vrijwilligers en ondersteunende leden een mok. Beiden voorzien van een speciaal ontworpen logo Grol 105 jaar.

11. Jubilarissen

Er zijn dit jaar 7 mensen 50 jaar lid, te weten, Jan Wieriks, Hans Rouwmaat, Bertie Hieltjes, Peter Hartman, Jeroen Porskamp, Rob Porskamp, en Michel Hoffman. Verder is ook ons Erelid Antoon ten Hoopen dit jaar maar liefst 75 jaar lid! Zij zijn allemaal gehuldigd op donderdagavond 9 november in de serre van on sportcafé. Het was een geslaagde en gezellige avond en we hopen dat de jubilarissen nog vele jaren lid mogen blijven. Allen nogmaals gefeliciteerd!

12. Omroepsters

We zijn erg blij dat met ingang van dit seizoen bij thuiswedstrijden van Grol 1 Masja Harbers en Kim Baack de taak van omroeper op zich hebben genomen en we wensen hen hierbij nogmaals veel succes toe. De afgelopen seizoenen is deze taak door Hans Scheinck ingevuld waarvoor we hierbij onze dank uitspreken. Hans heeft aangegeven beschikbaar te blijven als back-up bij verhindering van de dames.

13. Woensdag groep

Onze woensdaggroep verzet elke week weer ontzettend veel werk om ons sportpark goed en netjes te houden. En dit is niet alleen op de woensdagen maar velen zijn ook op andere dagen in touw met onze accommodatie. Het gaat daarbij om zowel onderhoud, opruimen, schoonmaken, grasmaaien, lijnen trekken en allerlei andere voorkomende werkzaamheden. Grote klasse wat deze mensen voor onze vereniging doen en de vele vrije tijd die ze erin stoppen. Complimenten. Hier mag af en toe door sommigen wel wat meer respect voor worden getoond en ook zou het enorm helpen als we allemaal zelf onze rommel opruimen en de afspraken nakomen zoals bijvoorbeeld het terugzetten van doelen op de juiste plaats. De vergrijzing van de woensdaggroep is overigens wel een punt van zorg en het is noodzakelijk dat er weer nieuwe instroom is van jongere mensen die de handen uit de mouwen willen steken.

14. Samenwerking FC Twente/Heracles Academie

Tijdens het door het voetbalbestuur georganiseerde voetbalcafé op 8 december heeft Tim van Vlijmen van de FC Twente/Heracles Academie een presentatie gegeven over hoe de spelers worden gescout en geselecteerd voor regio trainingen en eventueel, vanaf de leeftijd van 12 jaar, toetreden tot de academie. Een erg interessante en leerzame uitleg en aan het eind van deze presentatie is de samenwerkingsovereenkomst tussen de Academie en Grol getekend. Het is goed hierbij te realiseren dat dit geen exclusieve samenwerking betreft aangezien wij ook al langere tijd een soortgelijke overeenkomst hebben met De Graafschap. Voor de Betaald Voetbal Organisaties is uiteraard het belang van een dergelijke overeenkomst om al op jonge leeftijd goede spelers aan zich te binden, voor Grol is het belang dat we gebruik kunnen maken van de aanwezige kennis bij de BVO’s ten behoeve van het verbeteren van onze jeugdopleiding en hierdoor blijven we interessant voor jonge spelers om zich bij Grol aan te melden.

Tot slot wens ik namens het Algemeen Bestuur iedereen fijne feestdagen en een gelukkig, gezond en sportief 2024 toe!