Toekomst en Beleid

Jaarlijks worden tijdens de Algemene Leden Vergadering de speerpunten bekend gemaakt en geactualiseerd. Voor de periode 2019 - 2021 zijn deze opgenomen in het Beleidsplan 2019 - 2021. Het beleidsplan is te lezen via de volgende link:

Beleidsplan 2019 - 2021

Hieronder is het eerste deel van het beleidsplan ook weergegeven:

INLEIDING

De Grol werkt niet met een uitgebreid meerjarig beleidsplan. De ontwikkelingen in de maatschappij en daardoor ook in de voetbalwereld gaan snel. De voorspelbaarheid van maatregelen is beperkt. Veel factoren hebben invloed op de sportdeelname en de sportbeleving. Trends zijn moeilijker waarneembaar of niet consistent.  Zo is bijvoorbeeld niet voorspelbaar of de krimp van het aantal jeugdleden door demografische ontwikkelingen wordt gecompenseerd door het langer blijven sporten (60+ voetbal) of door de opkomst van het meiden- en vrouwenvoetbal.  Daarom kiest de Grol ervoor om telkens te werken met tweejarige doelen. Deze doelen worden concreet omgezet in een aantal programma’s die in het beleidsplan kort en puntsgewijs worden uitgewerkt. De gedetailleerde uitwerking is opgenomen in het “Uitvoeringsplan beleid Grol”.  Realisatie van dit plan wordt overgelaten aan de verantwoordelijke bestuursleden en hun ondersteuningsgroepen. Een ondersteuningsgroep in de vorm van een commissie of een werkgroep of gewoon een stel enthousiaste leden die een taak op zich nemen.  Wat ze als product moeten opleveren kunnen ze het best  zelf bepalen. Het belang van de Grol kennen ze als geen ander. Veel wit papier en blauwe inkt hebben ze niet nodig.

MISSIE

De Grol heeft de missie om van betekenis te zijn voor de woonplaats Groenlo en omgeving, een verzorgingsgebied van 12.000 mensen. De Grol wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang voor een zo groot mogelijk deel van de lokale bevolking. Plezier en ontspanning zijn daarbij belangrijk, maar ook het aspect van een gezond leven waaraan beweging en sportdiscipline een grote bijdrage kunnen leveren. Het voetbalspel staat daarbij centraal.

De Grol wil ook bijdragen aan de energietransitie afgeleid van de lokale en nationale doelstellingen uit het klimaatbeleid.

VISIE

De Grol wil zoveel mogelijk leden aan haar binden door het aanbieden van diverse voetbalvormen, op zowel prestatief als recreatief niveau, als ook diverse neven-activiteiten.

Het lidmaatschap van de Grol is laagdrempelig. Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij.  De hoogte van de contributie maakt dit mede mogelijk. De vereniging wordt verder financieel ondersteund door een betrokken gemeentebestuur, betrokken sponsoren en betrokken ondersteunende leden (donateurs).

Op alle niveaus geldt dat de vereniging de spelers/speelsters wil ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch als sociaal vlak. Op prestatief niveau wil de Grol met de teams zo hoog mogelijk spelen, met het merendeel zelf opgeleide spelers/speelsters, zonder daarbij het plezier en de beleving uit het oog te verliezen. Op recreatief niveau staat bij de Grol het plezier en de beleving voorop, zonder echter de prestatie uit het oog te verliezen.  Het talent van elke speler/speelsters moet maximaal tot zijn recht kunnen komen. 

Daarnaast streeft de Grol ernaar een “open club” te zijn. Iedereen is welkom, het eigen sportpark staat ter beschikking aan iedereen die wil sporten of bewegen en maatschappelijke ontwikkelingen mogen invloed hebben op het beleid van de vereniging.

Bijzondere aandacht krijgen de ouderen die een familiaire verbinding met de jeugdleden hebben. Ze worden actief uitgenodigd om een bepaalde (deel) taak op zich te nemen.

KERNWAARDEN

De Grol kent een open en samenwerkende cultuur. De sfeer in de vereniging is familiair, collegiaal en betrokken. Diezelfde houding wordt aangenomen naar collega-sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs.

Vrijwilligers zijn de basis van de vereniging.

Binnen de vereniging is aandacht voor andere activiteiten dan voetbal, activiteiten die de binding met de vereniging sterker maken.

Leden van de vereniging die extra aandacht nodig hebben, krijgen die aandacht.

Voor specifieke doelgroepen wordt er extra begeleiding en ondersteuning ingezet.

De kernwaarden worden gedragen door een organisatiestructuur die telkens aan de ontwikkelingen in de maatschappij wordt aangepast. Het is een dynamische structuur.

Een structuur die er ook voor zorgt dat de lijnen kort blijven.

Er is een hoofdbestuur (met daarbinnen een dagelijks bestuur), een voetbalbestuur, een organisatiebestuur en een accommodatiebestuur. Direct onder die besturen zijn commissies, werkgroepen en andere verenigingsorganen actief.

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de Grol zijn de volgende :

Een organisatie die flexibel is en past bij de omvang van de vereniging
Een vereniging die financieel gezond is
Het opleiden en vormen van jeugdigen (m/v)
Het opleiden en vormen van kader (m/v)
Zo hoog mogelijk voetballen met de prestatieve teams waarbij de doelen zijn :

Voor het 1e team : minimaal 2e klasse (zondag)
Voor het 2e team : minimaal reserve 1e klas (zondag)
Voor het 3e team : minimaal reserve 3e klas (zondag)
Voor de jeugdteams JO-19 1, JO-17 1 en JO- 15 1: minimaal divisie 
Voor het jeugdteam JO-13 1: minimaal hoofdklas
Voor de jeugdteams JO-8.1, JO9.1, JO-10-1 en JO11.1: minimaal hoofdklas
Voor het 1e team vrouwen : minimaal 2e klas (zondag)
Voor de meidenteams MO17-1, MO15-1, MO13-1: minimaal 1e klasse
Voor meidenteam MO11-1: minimaal hoofdklas

De juiste faciliteiten voor de recreatieve teams
Het bieden van plezier en ontspanning 
Een communicatie die op de interne en externe doelgroepen is afgestemd
Het samenbinden van mensen in een vereniging
Het bieden van openheid, geborgenheid en veiligheid
Het stimuleren van betrokkenheid en samenwerking
Het voeren van het certificaat ouderenvriendelijke vereniging
Het bijdragen aan gezondheid en welzijn
Het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid
Het meewerken aan een samenleving waar iedereen tot zijn recht kan komen
Het samenwerken met andere sportverenigingen voor een breed beweeg-aanbod
Het samenwerken met het onderwijs om sportdeelname te blijven stimuleren
Het samenwerken met jeugdzorg-instanties voor extra begeleiding van jeugdigen
Het samenwerken met de voetbalbond KNVB voor een regionaal aanbod jeugdvoetbal
Het samenwerken met de lokale overheid op het gebied van sport en gezondheid

ONDERDELEN

Het beleidsplan 2019-2021 kent zes onderdelen :

Voetbalbeleid
Vrijwilligersbeleid
Communicatiebeleid
Sponsorbeleid
Accommodatiebeleid
Verenigingszakenbeleid