Toekomst en Beleid

INLEIDING

Grol werkt niet met een uitgebreid meerjarig beleidsplan. De ontwikkelingen in de maatschappij en daardoor ook in de voetbalwereld gaan snel. De voorspelbaarheid van maatregelen is beperkt. Veel factoren hebben invloed op de sportdeelname en de sportbeleving. Trends zijn moeilijker waarneembaar of niet consistent.  Zo is bijvoorbeeld niet voorspelbaar of de krimp van het aantal jeugdleden door demografische ontwikkelingen wordt gecompenseerd door het langer blijven sporten (60+ voetbal) of door de verdere ontwikkeling van het meiden- en vrouwenvoetbal.  Ook is het  onduidelijk wat het uiteindelijke effect is van corona op het ledenbestand op langere termijn. Daarentegen heeft de fusie met Grolse Boys wel een positief effect gehad. Om voorgenoemde redenen  kiest Grol ervoor om telkens te werken met tweejarige doelen. Deze doelen worden concreet omgezet in een aantal programma’s die in het beleidsplan kort en puntsgewijs worden uitgewerkt. De gedetailleerde uitwerking werd opgenomen in het “Uitvoeringsplan beleid s.v. Grol”, maar willen we nu verwerken in de jaarkalender van Grol.  Realisatie van dit plan wordt overgelaten aan de verantwoordelijke bestuursleden en hun ondersteuningsgroepen. Een ondersteuningsgroep in de vorm van een commissie of een werkgroep of gewoon een stel enthousiaste leden die een taak op zich nemen.  Wat ze als product moeten opleveren kunnen ze het best  zelf bepalen. Het belang van de Grol kennen ze als geen ander. Veel wit papier en blauwe of rode inkt hebben ze niet nodig.

MISSIE

Grol heeft de missie om van betekenis te zijn voor de woonplaats Groenlo en omgeving, een verzorgingsgebied van 12.000 mensen. Grol wil een bijdrage leveren aan de sociale samenhang voor een zo groot mogelijk deel van de lokale bevolking. Plezier en ontspanning zijn daarbij belangrijk, maar ook het aspect van een gezond leven waaraan beweging en sportdiscipline een grote bijdrage kunnen leveren. Het voetbalspel staat daarbij centraal.

Grol wil ook bijdragen aan de energietransitie afgeleid van de lokale en nationale doelstellingen uit het klimaatbeleid. Zo wordt er hard gewerkt aan een duurzame en klimaat positieve vereniging en sportaccommodatie.

VISIE

Grol wil zoveel mogelijk leden aan haar binden door het aanbieden van diverse voetbalvormen, op zowel prestatief als recreatief niveau, als ook diverse nevenactiviteiten.

Het lidmaatschap van Grol is laagdrempelig. Iedereen is welkom, iedereen hoort erbij.  De hoogte van de contributie maakt dit mede mogelijk. De vereniging wordt verder financieel ondersteund door een betrokken gemeentebestuur, betrokken sponsoren en betrokken ondersteunende leden (donateurs).

Op alle niveaus geldt dat de vereniging de spelers/speelsters wil ontwikkelen op zowel voetbaltechnisch als sociaal vlak. Op prestatief niveau wil Grol met de teams zo hoog mogelijk spelen, met het merendeel zelf opgeleide spelers/speelsters, zonder daarbij het plezier en de beleving uit het oog te verliezen. Op recreatief niveau staat bij  Grol het plezier en de beleving voorop, zonder echter de prestatie uit het oog te verliezen.  Het talent van elke speler/speelsters moet maximaal tot zijn recht kunnen komen. 

Daarnaast streeft Grol ernaar een “open club” te zijn. Iedereen is welkom, het eigen sportpark staat ter beschikking aan iedereen die wil sporten of bewegen en maatschappelijke ontwikkelingen mogen invloed hebben op het beleid van de vereniging.

Bijzondere aandacht krijgen de ouderen die een familiaire verbinding met de jeugdleden hebben. Via het plan “OpaOmaGrol” worden opa’s en oma’s (e.a.) actief uitgenodigd om een bepaalde (deel) taak op zich te nemen.

KERNWAARDEN

Grol kent een open en samenwerkende cultuur. De sfeer in de vereniging is familiair, collegiaal en betrokken. Diezelfde houding wordt aangenomen naar collega-sportverenigingen, maatschappelijke organisaties en het onderwijs.

Vrijwilligers zijn de basis van de vereniging.

Binnen de vereniging is aandacht voor andere activiteiten dan voetbal, activiteiten die de binding met de vereniging sterker maken.

Leden van de vereniging die extra aandacht nodig hebben, krijgen die aandacht. Voor specifieke doelgroepen wordt er extra begeleiding en ondersteuning ingezet.

De kernwaarden worden gedragen door een organisatiestructuur die telkens aan de ontwikkelingen in de maatschappij wordt aangepast. Het is een dynamische structuur. Een structuur die er ook voor zorgt dat de lijnen kort blijven. Er is een algemeen bestuur (met daarbinnen een dagelijks bestuur), een voetbalbestuur, een organisatiebestuur, een accommodatiebestuur en een bestuur Gezondheid en Gedrag. Dat laatste deelbestuur is nieuw.

Het bestuur Gezondheid en Gedrag heeft een overkoepelende taak in de vereniging. Maatschappelijke ontwikkelingen waren aanleiding om ook in de sport meer aandacht te hebben voor gezondheid en gedrag, in de eerste plaats bij de jeugd. Bij gezondheid gaat het om roken, alcohol, drugs, voeding, preventie en behandeling van blessures en de algemene lichamelijke conditie. Bij gedrag gaat het om discipline in het veld en buiten het veld, mentale weerbaarheid, voorbeeldgedrag, belonen en straffen, aandacht voor kwetsbare mensen en anti-discriminatie. Het bestuur heeft ook de zorg voor de onafhankelijke vertrouwenspersonen. In het protocol Gezonde leefstijl en Veilige sportomgeving heeft de vereniging vastgelegd hoe zij met deze thema’s omgaat.

Direct onder die besturen zijn commissies, werkgroepen en andere verenigingsorganen actief.  

DOELSTELLINGEN

De doelstellingen van de Grol zijn de volgende :

1. Voetbal staat voorop bij Grol: ‘op het veld moet het gebeuren’.
2. Een organisatie die flexibel is en past bij de omvang van de vereniging
3. Een vereniging die financieel gezond is
4. Het voetbaltechnisch en sociaal emotioneel ontwikkelen van alle voetballers bij Grol (m/v, jeugd/ senioren)
5. Het opleiden en vormen van trainers en overige stafleden (m/v, jeugd/ senioren)
6. Zo hoog mogelijk voetballen met de prestatieve seniorenteams waarbij de doelen zijn:
     a. Voor het Grol 1: behoren tot de top 5 van 2e klasse (zondag)
     b. Voor het Grol 2: promotie naar de hoofdklasse (zondag)
     c. Voor het Grol 3: behoren tot de top 5 van reserve 3e klas (zondag)
     d. Voor Vrouwen 1: behoren tot de top 3 van 3e klasse (zondag)
7. Ontwikkelen spelers prestatieve jeugdteams:
     a. Ontwikkelen individu staat voorop
     b. Spelen op een niveau dat past bij de ontwikkelingsdoelen in de betreffende leeftijdscategorie. Daarbij blijft het doel dat de prestatieve jeugdteams op het landelijk divisieniveau spelen.
     c. Hoe hoger de leeftijdsklasse, hoe meer voorbereiden op spelen in Grol 1, 2, 3 en dames 1
8. Alle senioren die op recreatief niveau spelen zoveel mogelijk laten genieten van het ‘spelletje voetbal’
9. Ontwikkelen spelers recreatieve jeugdteams
     a. Spelers laten genieten van het ‘spelletje voetbal’
     b. Daar waar een speler de stap wil en kan maken naar prestatief deze stap faciliteren
10. De juiste faciliteiten voor de alle teams, dus ook de recreatieve teams
11. Het voeren van het certificaat ouderenvriendelijke vereniging
12. Het samenwerken met andere sportverenigingen voor een breed beweeg-aanbod
13. Het bieden van openheid, geborgenheid en veiligheid
14. Het samenwerken met het onderwijs om sportdeelname te blijven stimuleren
15. Het samenwerken met jeugdzorg-instanties voor extra begeleiding van jeugdigen  

SPEERPUNTEN

Jaarlijks worden tijdens de Algemene Leden Vergadering de speerpunten bekend gemaakt en geactualiseerd. Voor de periode 2023 - 2027 zijn deze:

• Verbeteren van vrouwen- en meidenvoetbal (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Verbeteren situatie met betrekking tot natuurgrasvelden 3 en 4 (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Meer aandacht voor vrijwilligers (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Verbeteren faciliteiten lagere teams (voortgekomen uit verenigingsenquête)
• Doorontwikkelen duurzaam sportpark
• Verbeteren bemensing van de begeleiding van alle teams
• Trainen en spelen op basis van 14 voetbal spelprincipes Grol
• Ontwikkelen spelers op eigen niveau, zowel sociaal-emotioneel als voetbaltechnisch
• Versterken samenwerking met overige verenigingen
• Uitbreiden sponsorpakketten
• Intensiveren en verbeteren sponsorrelaties