Organisatiestructuur

Per 1 januari 2020 is de structuur op enkele punten gewijzigd. Onderstaande was geldig in 2019. Een update zal hier spoedig volgen.

Hoofdstructuur

Vanaf het seizoen 2018-2019 gaat de s.v. Grol werken met een aangepaste organisatiestructuur. In het kader van het project Versterking s.v. Grol is in seizoen 2017-2018 geëxperimenteerd, geëvalueerd en verbeteringen doorgevoerd. Samen met een aantal aanvullingen hebben ze geleid tot de volgende hoofdstructuur :

1.     Hoofdbestuur

2.     Dagelijks bestuur

3.     Voetbalbestuur

4.     Organisatiebestuur

5.     Accommodatiebestuur

Het hoofdbestuur heeft een samenbindende rol en is het besluitvormend orgaan dat verantwoording aflegt aan de ledenvergadering. Het hoofdbestuur zal zich in de eerste plaats bezig houden met beleid en strategie. Het hoofdbestuur bestaat uit 10 leden.  Behalve de voorzitter hebben de andere 9 leden een leidinggevende taak bij het voetbalbestuur (1 lid) of bij de onderdelen van het organisatiebestuur (8 leden).

Het dagelijks bestuur is onderdeel van het hoofdbestuur. Het dagelijks bestuur heeft een coördinerende en bewakende rol. Dit bestuur bereidt de vergaderingen van het hoofdbestuur voor. Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Ook heeft dit bestuur een representatieve taak. Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 leden.

Het voetbalbestuur is belast met de voetbalinhoudelijke zaken. Organisatorische aangelegenheden komen er niet aan de orde. Het voetbalbestuur is verantwoordelijk voor de voetbaltechnische lijn van de vereniging. Het voetbalbestuur bestaat uit 6 leden aangevuld met 2-4 adviserende voetbaltechnische functionarissen.  De voorzitter van het voetbalbestuur zit in het hoofdbestuur.

Het organisatiebestuur heeft verbindende rol in de samenwerking van commissies, werkgroepen en andere organisatiegroepen. Dit bestuur zorgt ervoor dat de lijnen kort blijven, dat men sneller afspraken maakt en zaken afwikkelt. Alle taakgebieden zijn organisatorisch van aard.

Het accommodatiebestuur is feitelijk het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie sv Grol. Een vertegenwoordiger van dit bestuur heeft ook zitting in het organisatiebestuur. Het bestuur van de stichting kan besluiten nemen binnen het budgettaire kader dat per jaar door het hoofdbestuur wordt bepaald.

Taken en verantwoordelijkheden

De taken en verantwoordelijkheden van het hoofdbestuur zijn een afgeleide van de taken en verantwoordelijkheden van de onderliggende vier besturen.

De taakomschrijvingen van de functionarissen in het dagelijks bestuur (voorzitter, vice-voorzitter, secretaris en penningmeester) zijn opgenomen in het Handboek.

Het voetbalbestuur heeft de volgende taakgebieden :

-Prestatieve teams senioren mannen en vrouwen

-Onderbouw jeugd jongens en meiden

-Bovenbouw jeugd jongens en meiden

-Keepersopleiding jongens en meiden

-Scouting binnen vereniging

-Contacten met interne Voetbalschool 

Als uitwerking van de taakgebieden zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Voetbalbestuur  :

(Per functionaris zijn er nog verdere, speciale taken die informeel onder elkaar verdeeld worden en hier niet benoemd worden)

1.            Ontwikkelen en bewaken beleid jeugdvoetbal

2             Ontwikkelen en bewaken beleid seniorenvoetbal

3.            Organiseren van begeleiding voor de eerstejaars senioren

4.            Organiseren van het interne scouting-apparaat

5.            Werven en aanstellen van trainers bij selectieteams jeugd en senioren

6.            Houden van resultaat- en ontwikkelgesprekken met trainers selectieteams

7.            Organiseren van prestatieve activiteiten van selectieteams

8.            Organiseren van de interne voetbalschool voor alle jeugdspelers

9.            Onderhouden contacten over Jeugdplan Nederland en Regioselecties

10.          Organiseren van technische nevenactiviteiten voor de jeugd

11.          Organiseren en bewaken van de samenhang tussen jeugd- en seniorenvoetbal

12.          Bepalen spelersindeling per seizoen zowel prestatief als recreatief

13.          Zorgen voor taakomschrijving van hoofden jeugdopleiding 

14.         Zorgen voor instructie voor scouting-apparaat

15.          Zorgen voor een technisch overleg tussen trainers selectie-elftallen senioren

16.          Werven en aanstellen van trainers bij niet selectie-teams jeugd

17.          Werven en aanstellen van trainers bij niet selectie-teams senioren

18.          Opleiden van jeugdleiders en jeugdtrainers (train de trainer principe)

Organisatiebestuur

De niet-voetbaltechnische zaken zijn geclusterd in een Organisatiebestuur.

Dit Organisatiebestuur heeft een technisch voorzitter die tevens lid van het Hoofdbestuur is.  

Het Organisatiebestuur heeft een coördinerende en afstemmende taak.  In dit bestuur worden de operationele zaken besproken, afgestemd en daarna uitgevoerd.

Het inhoudelijke werk wordt gedaan in de onderstaande organisatorische eenheden ; elke eenheid is verantwoordelijk voor een aantal taakgebieden.  

= Commissie Jeugdzaken t/m  O-17  en G-voetbal (jongens en meiden)

= Commissie Seniorenzaken vanaf O-19  (mannen en vrouwen)

= Commissie Wedstrijdsupport

= Commissie Sponsorzaken

=Commissie Beheer voetbalmaterialen

= Commissie Communicatie/Public Relations en Automatisering   

=Commissie Nevenactiviteiten jeugd t/m JO-17

=Commissie beheer verenigingskleding

=Contractbeheer en coördinatie kledinglijn

=Para Medische Begeleidingsgroep

=Bureau Vrijwilligerszaken 

=Bureau Verenigingszaken

Elke eenheid heeft een voorzitter of coördinator. Deze 12 personen vormen het Organisatiebestuur.

De voorzitters en coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de bezetting van hun eigen organisatie-onderdeel.

Als totaal overzicht zijn de taken en verantwoordelijkheden van het Organisatiebestuur :

 1.               Opleiden en begeleiden van jonge jeugdvrijwilligers

2.                Opstellen van het wekelijkse trainingsschema (regulier schema en noodschema)

3.                Opstellen van het wekelijkse wedstrijdenschema

4.                Vaststellen van oefenwedstrijden

5.                Inschrijven van teams voor competitie en bekervoetbal KNVB en toernooien

6.                Onderhouden contact met KNVB over indeling teams in competitie

7.                Het organiseren en in stand houden van een spelersvolgsysteem bij de jeugd

8.                Zorgen voor een instructie voor klasse-coördinatoren

9.                Aanvragen van dispensatie voor jeugdspelers voor andere leeftijdsgroep

10.              Werven en aanstellen van leiders bij niet-selectieteams jeugd

11.              Werven en aanstellen van leiders bij niet-selectieteams senioren

12.              Onderhouden contacten met convenantpartners zoals BVO’s

13.              Zorgen voor informatie-set aan jeugdspelers aan begin seizoen

14.              Aanstellen van paramedische medewerkers

15.              Inregelen van beschikbaarheid EHBO op sportpark in weekend

16.              Verzorgen van inkoop van hulp- en gebruiksmiddelen voor medische ruimte

17.              Organiseren van jaarlijkse (herhaal) cursus reanimatie / AED

18.              Werven en aanstellen assistent scheidsrechters bij selectieteams jeugd en senioren

19.              Werven en aanstellen begeleiders bij selectieteams jeugd en senioren

20.              Werven en aanstellen assistent scheidsrechters niet-selectieteams jeugd en senioren

21.              Aanstellen van scheidsrechters bij alle wedstrijden per week

22.              Verzorgen van waardering van de scheidsrechters na de wedstrijd

23.              Zorgen voor opleiding van (nieuwe) scheidsrechters

24.              Onderhouden van contacten met KNVB-scheidsrechters

25.              Zorgen voor faciliteiten-verzicht van selectieteams senioren

26.              Organiseren van recreatieve nevenactiviteiten bij de jeugd

27.              Opstellen en bewaken van de seizoenkalender

28.              Het verwerken van contracten voor betaalde niet-vrijwilligers

29.              Het bijhouden van een contractenregister voor alle betaalde functionarissen

30.              Het tijdig opstellen, verlengen en opzeggen van contracten

31.              Werven overige vrijwilligers (niet zijnde trainers, leiders en assistent scheidsrechters)

32.              Bijhouden van een vrijwilligersbestand

33.              Opstellen van vrijwilligersovereenkomsten

34.              Opstellen van contracten met vrijwilligersvergoeding

35.              Beheren en wijzigen registratie, administratie en communicatie in seniorenafdeling

36.              Zorgen voor financieel beheer van budget jeugdafdeling

37.              Zorgen voor financieel beheer van budget nevenactiviteiten jeugdafdeling

38.              Zorgen voor financieel beheer van budget seniorenafdeling

39.              Zorgen voor betaling boetes aan KNVB en inning boetes bij spelers

40.              Zorgen voor een actueel ledenbestand

41.              Zorgen voor de administratie van strafzaken

42.              Het incasseren van KNVB-boetes bij spelers en andere functionarissen

43.              Beheren en overdragen van diverse bestanden ter bewaring

44.              Onderhouden van contacten met andere verenigingen en de voetbalbond

45.              Afgelasten van trainingen

46.              Afgelasten van wedstrijden na overleg met accommodatiebeheer en consul

47.              Zorgen voor het functioneren van digitale wedstrijdformulieren

48.              Verzorgen van interne contacten over de wedstrijdkleding van alle teams

49.              Zorgen voor trainingsmaterialen

50.              Zorgen voor wedstrijdmaterialen

51.              Zorgen voor huurcontract sporthal voor zaalvoetbal

52.              Zorgen voor declaratie en uitbetaling reiskosten

53.              Zorgen voor faciliteiten-overzicht selectieteams jeugd in landelijke divisie

54.              Verbinding bewaken Wedstrijdsupport met commissies Jeugd- en Seniorenzaken

55.              Zorgen voor tijdige jaarlijkse subsidie-aanvragen bij gemeente

Voor de integrale bespreking van voetbalzaken is er periodiek een overleg van de voorzitter voetbalbestuur, de voorzitter commissie jeugdzaken en de voorzitter commissie seniorenzaken.  

Het voetbalbestuur en het organisatiebestuur werken volgens één jaarkalender die ook als checklist dient voor de te nemen acties.

Bij meldingen van “ongewenst gedrag” binnen de vereniging maakt de s.v. Grol gebruik van twee externe vertrouwenspersonen.

ACCOMMODATIEBESTUUR

Dit bestuur is het bestuur van de Stichting Exploitatie Accommodatie s.v. Grol (SEAG). Het bestuur telt 7 personen. Per persoon zijn er één of meer taakgebieden :

-Financiën

-Sportinventaris en sportmaterialen

-Natuurgrasvelden (3) en groenvoorzieningen

-Kunstgrasvelden (2½) en beachveld (1)

-Installaties en veldverlichting

-Gebouwen en andere opstallen

-Verzekeringen, belastingen en erfpacht

De SEAG werkt met een eigen begroting, jaarrekening en jaarverslag.

Investeringsbeslissingen worden genomen in afstemming met het hoofdbestuur omdat de financiële consequenties doorwerken in de begroting van de vereniging.

Het bestuur van de SEAG heeft een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en vier leden.

RONDOGRAM

Het Rondogram geeft een overzicht van de organisatie van de s.v. Grol. In het midden van het Rondogram staan de spelers, trainers en leiders centraal. Alle organisatie-onderdelen daarom heen zorgen ervoor dat “het voetbal” bij s.v. Grol zo goed mogelijk functioneert. De buitenschil met de besturen laat zien dat het om “samen besturen” gaat. De besturen doen het samen met de commissies, werkgroepen, stichtingen, beheergroepen en andere organen binnen de s.v. Grol. Een Rondogram drukt geen hiërarchie uit, maar samenwerking.

 

BEZETTING VAN BESTUREN, COMMISSIES, GROEPEN EN BUREAUS

Op de website van de s.v. Grol wordt een overzicht bijgehouden van de actuele bezetting.