Agenda jaarvergadering Supportersclub

03-06-2010

Aan alle leden van de Supportersclub van S.V.Grol;


Langs deze weg nodigen wij U allen van harte uit voor het bijwonen van de Jaarvergadering die zal worden gehouden op; Maandag  14 Juni 2010 a.s.om 19.30 uur (i.v.m. WK voetbal)  in ons Sportcafe Den Elshof in Groenlo.

De Agenda voor deze bijeenkomst ziet er als volgt uit;
01.Opening.
02.Mededelingen en ingekomen stukken.
03.Notulen Jaarvergadering Maandag 30 Juni 2009.
04.Jaarverslag secretaris seizoen 2009 – 2010.
05.Financieel jaarverslag penningmeester 2009.
06.Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
     In de kascommissie hebben zitting;Betsie Schovers en Jan Baks.(reserve;Toon Hartman)
07.Bestuursverkiezing;
     Aftredend en herkiesbaar;Sjors Groot Kormelink en Hennie Schovers.
08.Activiteitenkalender 2010-2011.
09.Rondvraag.
10.Sluiting.

De Notulen van de jaarvergadering van 30 Juni 2009 liggen een half uur voor aanvang ter inzage op de Bestuurstafel.

Tegenkandidaten voor de Bestuursverkiezing kunnen zich tot 10 Juni a.s. melden bij de secretaris van de Supportersclub; Hennie Schovers.

Wij hopen U allen te mogen begroeten.

Hennie Schovers.

Secretaris Supportersclub S.V.Grol.