Update Kruising Rabobank

10-02-2019

Verslag bijeenkomst klankbordgroep verkeerssituatie kruising Rabobank Groenlo op 6 februari jl waar s.v. Grol ook zitting in heeft.

Naar aanleiding van de petitie en de diverse overleggen met o.a. de initiatiefnemers van de petitie, Sportpark den Elshof, Marveld recreatie en vertegenwoordigers van bedrijven werd door de gemeente Oost Gelre in januari een klankbordgroep in het leven geroepen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende geledingen: ondertekenaars petitie, buren/aanwonenden, sport, recreatie en bedrijfsleven. De functie van de klankbordgroep is om namens al deze belanghebbenden de gemeente van advies te dienen over de mogelijke en gewenste maatregelen.
Op 6 februari jl. kwam de klankbordgroep bijeen. De initiatiefnemers hebben bij deze gelegenheid namens alle ondertekenaars ook de petitie aangeboden aan wethouder Karel Bonsen. De wethouder benadrukte dat hij de ondertekenaars van de petitie en de belangen van de aanwezigen zeer serieus mee zal nemen in het traject.

Dit traject bestaat uit 3 etappes: de korte termijn, de middellange termijn en de lange termijn. Een korte samenvatting van het overleg:
Maatregelen op korte termijn:

* Verbod vrachtwagens. Deze maatregel is inmiddels naar tevredenheid aangepast door onderborden te plaatsen met “alleen bestemmingsverkeer”. Dit levert zeker al een stuk verlichting op, maar wordt nog niet als afdoende gezien. Er worden op het kruispunt toch nog steeds vrachtwagens gesignaleerd van meerdere bedrijven die daar niet hoeven te rijden. Ook zie je er veel buitenlandse vrachtwagens. Een probleem is dat de navigatiesystemen vaak niet geüpdatet zijn waardoor men via oude routes geleid wordt. De ambtenaar zal kijken of er iets mogelijk is op het gebied van het aangeven van voorkeursroutes in overleg met Tom Tom, Google etc.. Ook werd de suggestie gedaan om de vrachtwagenchauffeurs aan te spreken en bedrijven nogmaals te vragen om hun werknemers de juiste routes aan te geven.

*Het grote aantal Arriva bussen op de kruising. Er lag een dringend verzoek om de Arriva bussen van en naar Enschede over de Laarberg te laten rijden, dus over de Eibergseweg. Op ambtelijk niveau is inmiddels overleg geweest met Arriva, maar die is tot geen enkel compromis bereid. De aanwezigen vinden dit onthutsend en onbegrijpelijk, vooral ook omdat deze route beslist sneller en korter is dan alle bussen over die kruising te laten gaan. In het vorig overleg was nadrukkelijk gevraagd om dit overleg op bestuurlijk niveau te houden. Dit verzoek is nogmaals meegegeven aan de wethouder. Wij willen ons hier niet bij neerleggen, omdat we het onredelijk en onnodig vinden.

*De verkeersregelaars. Hier waren weliswaar de nodige opmerkingen en suggesties over, maar al met al wordt nu toch een groter gevoel van veiligheid ervaren. Wel is duidelijk geworden dat het probleem vooral speelt tussen 17.00 uur en 17.45 uur.. Dan is de echte piek, maar ook tevens de tijd dat grote groepen kinderen dit kruispunt passeren om naar sport e.d. te gaan. De regelaars moeten echter per dagdeel van 4 uur ingehuurd worden en dat is kostbaar. De klankbordgroep vond stoppen met de regelaars echter nog geen optie. Omdat er nog geen wezenlijke oplossingen zijn is dit niet uit te leggen aan de burgers. Als suggestie werd meegegeven om deze regelaars tijdens rustige uren in te zetten om bijv. vrachtverkeer te wijzen op andere routes. Ook wordt onderzocht of regelaars wellicht via andere kanalen geregeld kunnen worden.

* De alternatieve fietsroute. Deze wordt niet als veiliger ervaren en wordt nauwelijks gebruikt. De borden worden weer verwijderd. Gevraagd werd wel om de Groeneweg mee te nemen in de strooiroute ivm grote hoeveelheid fietsers.

* Betere verlichting op kruispunt is uitgevoerd.

Maatregelen op middellange termijn

* De bebording op en nabij de N18. Noaber 18, de uitvoerder van de N18 heeft op verzoek van Rijkswaterstaat extra vaart gezet achter de realisering van het traject. Dit is ook zeker gelukt, echter de bewegwijzeringsdienst had een trager tempo, waardoor het allemaal nog niet klopt. Er werd verder gepleit voor extra Matrixborden die m.n. het vrachtverkeer naar de Laarberg in goede banen leidt via de N18. Tevens werd gevraagd om een duidelijk bord naar INFDUSTRIETERREIN de Laarberg. Nu is het alleen afslag Groenlo Laarberg. Uit het ambtelijk verslag bleek dat de aanduiding industrieterrein alleen mogelijk is bij grote industrieterreinen. De Laarberg wordt daartoe niet gerekend. Dit tot onze grote verbazing.

* Beter afstemmen van verkeerslichten N319/N18, dus langer op groen voor de doorstroming: De klankbordgroep is hier sterk voorstander van. Ambtelijk overleg heeft nog niet tot resultaat geleid. De gemeente heeft op dit moment daarover overleg met Rijkswaterstaat.

* Verkeerslichten bij de kruising Rabo. Hierover is ambtelijk overleg geweest met Vialis (verkeerskundig advies). Blijkt erg lastig o.a. ivm gebrek aan ruimte voor voorsorteren, wat betekent dat voertuigen en fietsers achter of naast elkaar in één rij staan de wachten. Dat kan ten koste gaan van de veiligheid/veiligheidsgevoel.

*Trottoirs smaller maken en gescheiden fietspad op de kruising aan beide zijden. Dus zowel in de richting van de Oude Winterswijkseweg alsook terug. Ook kijken naar in-en uitritten ter plekke. Hierover gaat de gemeente in overleg met partijen, omdat dan ook aan weerszijden een strookje extra grond nodig is. Wordt als een goede optie gezien.

* Microsimulatie Om goed onderbouwde besluiten te kunnen nemen is door de gemeente besloten om microsimulatie in te gaan zetten. Dit betekent dat een onderzoeksbureau de situatie digitaal gaat nabootsen. De mogelijke maatregelen worden dan ingevoerd in dit systeem, waarna de effecten duidelijk worden.

Structurele maatregelen op lange termijn. Doel: structurele oplossing voor ontsluiting Oostelijk Groenlo.

Er wordt een Quick Scan gemaakt, waarbij rekening wordt gehouden met de totale structuur en met stedenbouwkundige aspecten. Welke maatregelen zijn mogelijk en wenselijk. Hiertoe worden 2 bureaus uitgenodigd om een analyse en voorstellen te maken. Zodra dit voorligt krijgt de Klankbordgroep deze gepresenteerd en kan ze van advies voorzien, c.q. een voorkeursvariant aangeven. Daarna naar College van B&W, waarna besluitvorming en verdere uitwerking volgt.

- Sluipverkeer door Zwolle. Hier is aandacht voor en er zitten maatregelen in de pijplijn. Er wordt overleg gevoerd met de belanghebbenden.
- Met de hulpdiensten (brandweer en ambulance) is inmiddels ook overleg gevoerd.
De conclusie is dat de vaart er goed inzit en dat de gemeente tot nu toe voortvarend te werk is gegaan. Daar werd ook waardering voor uitgesproken. Er zitten zeker nog de nodige hobbels in het traject, m.n. wat betreft de medewerking van bovenlokale/externe partijen, maar dat beschouwen we zeker nog niet als een gelopen race. Er wordt volop toegewerkt naar het uiteindelijke doel: een veilige verkeerssituatie voor fietsers en overige verkeersdeelnemers en een werkbare en leefbare situatie voor buurt en bedrijven.

Eind maart is de volgende bijeenkomst van de Klankbordgroep, met o.a. de presentatie van de bureaus.