Hoofdstuk 13 Kleding

KLEDINGLIJN

Bij de Grol wordt gewerkt met een kledinglijn. De kleding wordt door de vereniging aangeschaft en in bruikleen gegeven aan de teams. Er is wedstrijdkleding voor de spelers van alle teams en er is kleding voor alle trainers en leiders van de teams. Daarnaast is er kleding voor de clubscheidsrechters. Ook zijn er trainingspakken en tassen voor alle jeugdspelers.

Link naar neer informatie over de kledinglijn

 

KLEDINGSPONSORING

Shirtsponsoring, beter gezegd kledingsponsoring, is één van de sponsorvormen bij de Grol. In principe wordt voor alle teams gewerkt met kledingsponsoring.

De kledingsponsor van het eerste elftal is tevens de hoofdsponsor van de Grol. Met de hoofdsponsor wordt een meerjarig contract aangegaan.

Alle kledingsponsorcontracten worden opgesteld in samenspraak met de sponsor. Bij de Grol is daarvoor een commerciële groep verantwoordelijk. Deze groep heeft een ruim mandaat om naar eigen inzicht te handelen in afstemming met het bestuur.

Link naar webpagina Commercieel Team

Het beheer van alle kleding van de vereniging ligt in handen van een speciale kleding beheergroep. Deze groep voert het beheer in grote zelfstandigheid uit zodat er een uniforme aanpak mogelijk is.

Link naar webpagina Kleding Beheergroep

Voor kledingsponsoring gelden de volgende uitgangspunten:

- Met alle sponsoren wordt getracht een meerjarig kledingsponsorcontract af te sluiten.

- Alle door de sponsor ter beschikking gestelde kleding en/of overige materialen worden door Grol ingekocht en voldoen derhalve aan de in de statuten vastgelegde uniforme kleding

- De door de sponsor gesponsorde kleding en/of overige materialen blijft gedurende de contractperiode in het bezit van de sportvereniging Grol.

- Bij de reclame op de kleding wordt voldaan aan de voorschriften van de K.N.V.B.

- Reclame op trainingspakken is toegestaan indien het reclame betreft van de shirtsponsor of als de shirtsponsor akkoord is met reclame van een andere sponsor of eventueel goed doel.

- Bij sponsoring van materialen (materiële sponsoring) is de sponsor direct bij het afsluiten van het contract de totale waarde van de aangeschafte materialen verschuldigd aan Grol.

- De bedragen die in het sponsorcontract en bijlage(n) genoemd worden zijn exclusief BTW.

- Een af te sluiten sponsorcontract heeft als ingangsdatum 1 juli van enig jaar.

- De kosten van sponsoring worden met een factuur aan de sponsor in rekening gebracht.

 

KLEDINGFONDS

De kleding van de vereniging wordt in bruikleen aan de gebruiker beschikbaar gesteld. Voor die bruikleen betalen spelende leden een maandelijkse bijdrage. Deze bijdrage én de opbrengst van de kledingsponsoring komen in het kledingfonds. Uit dat kledingfonds wordt de aanschaf van alle kleding betaald. Deze aanschaf is ook een taak van de kleding beheergroep.

 

GEBRUIK KLEDING VERENIGING

Voor het gebruik van de beschikbaar gestelde kleding door de vereniging gelden de volgende verplichtingen :

•             Kleding mag alleen gebruikt worden tijdens wedstrijden, trainingen en officiële gelegenheden van de Grol.

•             Wedstrijdkleding mag niet individueel mee naar huis genomen worden.

•             De kleding zal met enige regelmaat gecontroleerd worden door de beheergroep kleding op: schade, aantallen en kwaliteit.

•             Vermissing van kleding moet direct worden gemeld aan de kleding beheergroep. Schade aan kleding en definitieve vermissing van kleding wordt aan het team in rekening gebracht.

•             De leiders en het team van spelers zijn er verantwoordelijk voor dat na de wedstrijd alle kleding compleet is.

•             Per team wordt geregeld hoe de kleding wordt gewassen.  

•             Aan het eind van het seizoen wordt alle kleding per team weer ingeleverd bij de kleding beheergroep.

•             Reserve wedstrijdkleding wordt per wedstrijd beschikbaar gesteld. Ook deze kleding valt onder de verantwoordelijkheid van de kleding beheergroep.

 

REGELING KEEPERS

De keepers van alle teams van Grol spelen in een vast tenue. Het tenue kan twee of meer uitvoeringen hebben. Het keeperstenue wordt als wedstrijdkleding door de Grol beschikbaar gesteld. De kleding beheergroep is verantwoordelijk voor de aanschaf.

Iedere keeper van de Grol krijgt per seizoen een vergoeding voor keeperhandschoenen. De keepers schaffen deze handschoenen zelf aan.

 

REGELING VERENIGING SCHEIDSRECHTERS

De vereniging stelt per scheidsrechter een complete scheidsrechter set beschikbaar. Deze set wordt periodiek vervangen om met de ‘scheidsrechtermode’ mee te gaan. De kleding beheergroep schaft de sets aan en vervangt ze periodiek.

 

SPECIALE FUNCTIES

Voor een aantal functies is speciale verenigingskleding beschikbaar. Bijvoorbeeld voor de Parkdienst, de Onderhoudsgroep en de leden van de Paramedische Verzorging. Deze kleding wordt ook beschikbaar gesteld door de kleding beheergroep.